Algemene verkoopsvoorwaarden

Spring naar:

ALGEMENE VOORWAARDEN NOORDZEE DRONES – B2B

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden zullen de hiernavolgende woorden de volgende betekenis hebben:

Noordzee Drones: BVBA Chic, met maatschappelijk zetel aan de Houtsaegerlaan (Kok 4) te 8670 Koksijde, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0635.513.712, RPR Gent, afdeling Veurne, optredend onder haar handelsnaam ‘Noordzee Drones’ en vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Elwin Van Herck.

Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden met inbegrip van alle bijlagen.

 

Cursist: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich in professionele hoedanigheid inschrijft, of die een werknemer of medewerker inschrijft, voor een opleiding aangeboden door Noordzee Drones of anderszins beroep doet op de diensten van Noordzee Drones.

Partijen: Noordzee Drones en de Cursist.

Website: de website toegankelijk via de domeinnaam www.noordzeedrones.be

Artikel 2 Toepassingsgebied

 

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Chic BVBA, met maatschappelijk zetel aan de Houtsaegerlaan (Kok 4) te 8670 Koksijde, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0635.513.712, RPR Gent, afdeling Veurne, optredend onder haar handelsnaam ‘Noordzee Drones’ (Chic BVBA wordt hierna aangeduid als ‘Noordzee Drones’).

 

Deze Algemene Voorwaarden worden afgesloten tussen Noordzee Drones en de Cursist. Deze Algemene Voorwaarden zijn, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, van toepassing op alle opleidingen en diensten die Noordzee Drones aanbiedt. Deze Algemene Voorwaarden hebben steeds voorrang op de algemene (aankoop)voorwaarden van de Cursist. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk met voorafgaand, uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Noordzee Drones.

Voor specifieke opleidingsonderdelen of specialisaties kunnen bijkomende richtlijnen en/of voorwaarden van toepassing zijn, welke worden aangegeven bij het inschrijvingsproces en bevestigd worden per e-mail. De Cursist verbindt zich ertoe om deze richtlijnen en/of voorwaarden nauwgezet op te volgen.

Door het inschrijvingsproces op de Website te doorlopen en een bestelling te plaatsen voor een opleidingsmodule en/of door beroep te doen op de diensten van Noordzee Drones, geeft de Cursist aan dat hij deze Algemene Voorwaarden heeft geraadpleegd en dat hij deze uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk aanvaardt. Indien de Cursist een rechtspersoon betreft, dan verbindt deze zich er toe deze Algemene Voorwaarden ter kennis te brengen aan de natuurlijke persoon of personen die de opleiding namens de onderneming zullen volgen en maakt de Cursist zich sterk dat deze natuurlijke persoon of personen deze Algemene Voorwaarden onvoorwaardelijk aanvaardt/aanvaarden.

De Cursist verklaart dat hij meerderjarig en handelingsbekwaam is en dat hij, indien hij namens of als werknemer van een onderneming inschrijft, bevoegd is om de onderneming contractueel te verbinden.  De Cursist verklaart eveneens dat hij beroep doet op doet op de diensten van Noordzee Drones in zijn professionele hoedanigheid en de opleiding kadert binnen zijn handels-,bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten.

Indien de Cursist inschrijft voor doeleinden die volledig vreemd zijn aan zijn handels-,bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten, zijn de afzonderlijke Algemene Voorwaarden voor Consumenten van toepassing.

Indien de persoon die de cursus wenst te volgen minderjarig is, dienen de ouders of wettelijke voogd van de minderjarige de persoon in te schrijven en zullen de ouders of wettelijke voogd van de minderjarige als contractspartij gelden en instaan voor de goede naleving van de verplichtingen van de Cursist.

Voor wat betreft de verwerking van de persoonsgegevens is bijkomend het privacy beleid van Noordzee Drones van toepassing.

 

Artikel 3 Voorwerp van de dienstverlening

 

3.1         Algemeen

Noordzee Drones biedt diensten van onderwijs en opleiding op het vlak van drones in het algemeen, op het vlak van één of meerdere gespecialiseerde toepassingen van drones (zoals fotogrammetrie, film & technieken, etc.) of op het vlak van aan de sector gerelateerde onderwerpen al naargelang de specifieke opleidingsmodule waarvoor de Cursist zich inschrijft.

Deze onderwijsdiensten hebben naargelang het geval betrekking op theoretische opleiding of praktische opleiding of een combinatie van beiden. De nadere inhoud van elke opleidingsmodule (lesonderwerpen, doelstellingen, cursusmateriaal, etc.), onderdelen van de opleidingsmodule (aantal lesuren en vakken), al dan niet inbegrepen lesmateriaal en/of catering, wordt aangegeven op de betreffende opleidingspagina op de Website of in de informatie die Noordzee Drones op verzoek van de Cursist verstrekt. Naargelang het geval, kunnen opleidingsmodules bestaan uit een theoretisch gedeelte (groepslessen) en/of een praktijkgedeelte (in de regel in beperkte groep). Bepaalde opleidingsmodules kunnen, waar dit zo wordt geadverteerd, online en van op afstand worden gevolgd. Online opleidingen kunnen naargelang het geval rechtstreeks en live worden uitgezonden via video call of webinar applicaties of kunnen bestaan uit vooraf opgenomen opleidingsvideo’s.

3.2         Data en tijdstippen van lessen

Theoretische lessen gaan door op de datum of data en tijdstippen zoals aangegeven op de webpagina met betrekking tot het opleidingsonderdeel en weergegeven in de bevestigingsmail. Noordzee Drones geeft de data steeds mee onder voorbehoud dat het minimaal vereiste aantal inschrijvingen voor de betrokken sessies wordt bereikt. Indien het minimaal vereiste aantal inschrijvingen voor een opleidingsmodule niet wordt bereikt, kan Noordzee Drones beslissen om de opleiding op een ander moment te laten doorgaan. Noordzee Drones brengt de Cursist hiervan op de hoogte en de Cursist zal vervolgens de keuze te hebben om de opleidingsmodule te volgen op een andere datum, dan wel om zijn inschrijving te annuleren.

Vooraf opgenomen lessen kunnen door de Cursist worden bekeken op gelijk welk moment van zodra de Cursist de volledige prijs van de betreffende opleidingsmodule heeft betaald.

 

3.3         Praktische lessen

Praktische lessen worden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in beperkte groep georganiseerd. De data en tijdstippen van de praktische lessen worden in afspraak met Noordzee Drones op individuele basis gecommuniceerd en vastgelegd.

Behoudens in geval van (herhaalde) situaties van Overmacht, dienen alle praktische lessen te worden ingepland en afgewerkt binnen een periode van zes maanden na het afronden van de theoretische lessen.

Praktische lessen in buitenlucht worden enkel gegeven in die vliegzones waar opleidingsvluchten toegelaten zijn.

B

Na afloop van elke praktijkles worden er evaluatiefiches opgesteld door de instructeur om tussentijds te evalueren. De Cursist gaat ermee akkoord om de evaluatiefiches te ondertekenen als bewijs van de gevolgde opleiding.

 

3.4         Online video-opleidingen op verzoek

Noordzee Drones biedt tevens vooraf opgenomen online opleidingen aan. Indien de Cursist dergelijke online opleiding wenst te volgen dient hij de volledige prijs van de opleiding te betalen voordat hij toegang krijgt tot de opnames en het eventuele andere cursusmateriaal. De inschrijving voor een vooraf opgenomen online opleiding kan niet worden geannuleerd aangezien de Cursist meteen na de inschrijving toegang krijgt tot de opnames en het eventuele cursusmateriaal. De inschrijving voor een online opleiding is steeds strikt persoonlijk en individueel, ze kan niet worden overgedragen aan een ander persoon. De Cursist heeft niet het recht om de vooraf opgenomen online opleidingen te kopiëren of te delen met andere personen.

Artikel 4 – Inschrijving en totstandkoming van de overeenkomst

 

Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen, aanvaardt Noordzee Drones enkel inschrijvingen via de Website. De Cursist dient bij het inschrijvingsproces op de Website alle vereiste gegevens getrouw in te vullen en dient de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden alvorens hij zich kan inschrijven. De inschrijving impliceert het akkoord met deze Algemene Voorwaarden en eventuele bijkomende voorwaarden voor specifieke opleidingen zoals weergegeven tijdens het inschrijvingsproces.

De overeenkomst tussen de Cursist en Noordzee Drones komt tot stand wanneer de Cursist het inschrijvingsproces via de Website afrondt. Zodra de Cursist het inschrijvingsproces via de Website afrondt, komt derhalve een onherroepelijke betalingsverplichting tot stand, zelfs indien de Cursist ervoor kiest voor een uitgestelde betaalmethode zoals overschrijving of betaling via de KMO portefeuille. Na de totstandkoming van de overeenkomst kan de inschrijving enkel nog worden gewijzigd of geannuleerd volgens de voorwaarden van artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden.

Noordzee Drones bezorgt na afronding van het inschrijvingsproces aan de Cursist een bevestiging van de inschrijving, samen met een kopie van deze Algemene Voorwaarden en andere praktische informatie met betrekking tot de gekozen opleiding.

De Cursist gaat ermee akkoord dat Noordzee Drones het bewijs van de inschrijving kan leveren aan de hand van de uittreksels uit haar informaticasysteem.

Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen, is een inschrijving steeds strikt persoonlijk en op naam van de Cursist. De overdracht van de inschrijving aan een ander persoon is slechts mogelijk volgens de voorwaarden van artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 5 – Prijs, facturatie en betaling

 

5.1         Prijzen – De prijs van de opleidingsmodule is deze vermeld op de Website. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden alle prijzen vermeld op de Website of anderszins meegedeeld door Noordzee Drones steeds weergegeven exclusief BTW.

5.2         Kortingen – Noordzee Drones kan tijdelijke kortingen en promoties aanbieden op de prijzen van opleidingsmodules. De voorwaarden om te kunnen genieten van eventuele kortingen worden vermeld op de Website. Noordzee Drones kan te allen tijde de voorwaarden en de bedragen van eventuele kortingsacties aanpassen.

5.3         Tijdstip van betaling- Bij het afronden van het inschrijvingsproces dient de Cursist een deel van de prijs van de gekozen opleidingsmodule zoals aangegeven tijdens het inschrijvingsproces (in principe stemt dit bedrag overeen met de toepasselijke BTW op de prijs van de gekozen opleidingsmodule), online te betalen.

Na afronding van het inschrijvingsproces bezorgt Noordzee Drones de Cursist een factuur met verzoek om het resterende deel van de prijs van de gekozen opleidingsmodule te betalen.  Het resterende deel van de prijs van de gekozen opleidingsmodule dient te worden betaald binnen de termijn aangegeven op de factuur en uiterlijk vijf werkdagen voor de aanvang van de opleiding op rekening van Noordzee Drones. Indien het resterende deel van de prijs niet op tijd is betaald, kan Noordzee Drones de Cursist de toegang tot de lessen ontzeggen.

 

Voor opleidingsmodules die geheel of gedeeltelijk bestaan uit online opleidingen met vooraf opgenomen inhoud of cursusmateriaal zal de Cursist pas toegang krijgen tot deze inhoud of cursusmateriaal nadat Noordzee Drones de volledige betaling heeft ontvangen. –

 

5.4         Betaling via de KMO-portefeuille – Bepaalde opleidingsmodule(s) kunnen in aanmerking komen voor een subsidie via de KMO-portefeuille. Dit wordt aangeduid tijdens het inschrijvingsproces. Indien de Cursist gebruik wenst te maken van de subsidie via de KMO-portefeuille, vindt de betaling gedeeltelijk plaats via de KMO-portefeuille.

De Cursist dient in dit geval bij het afronden van de inschrijving zelf het bedrag van de BTW rechtstreeks te betalen aan Noordzee Drones. Het bedrag van de opleiding excl. BTW, wordt vervolgens via de KMO-portefeuille betaald. Het is de verantwoordelijkheid van de Cursist om (i) te verzekeren dat hij in aanmerking komt voor de KMO-portefeuille (zie https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille) en (ii) tijdig alle vereiste stappen te zetten waaronder het storten van zijn aandeel van de prijs aan de KMO-portefeuille én het akkoord geven tot uitbetaling aan Noordzee Drones. Indien de Cursist in gebreke blijft om de nodige formaliteiten van de KMO-portefeuille tijdig te voldoen, kan Noordzee Drones de Cursist rechtstreeks aanspreken in betaling van de prijs de gekozen opleidingsmodule.

Indien de Cursist na inschrijving zou vaststellen dat hij niet voldoet aan de vereisten van de KMO-portefeuille, ontslaat dit de Cursist niet van zijn verplichtingen ten aanzien van Noordzee Drones. Hij blijft gebonden door de inschrijving en hij blijft gehouden om de volledige prijs van de Cursus rechtstreeks aan Noordzee Drones te betalen.

5.5         Interesten – Elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag, brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest op gelijk aan de interestvoet bedoeld in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (te weten de interest tegen de referentie-interestvoet bedoeld in deze wet vermeerderd met acht procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt) doch met een minimum van 10% per jaar.

5.6         Forfaitaire schadevergoeding bij niet tijdige betaling – Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 5.5., zal in geval van niet-betaling op de vervaldag het openstaand factuurbedrag verhoogd worden met een bedrag ten belope van 15% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR ten titel van forfaitair bepaalde schadeloosstelling, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, en onverminderd het recht van Noordzee Drones om hogere schade te bewijzen. Deze bedongen schadevergoeding is geen vergoeding voor eventuele gerechtelijke invorderingskosten.

5.7         Opeisbaarheid alle facturen in geval van niet tijdige betaling – De niet-betaling van één factuur op de vervaldag brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de onmiddellijke opeisbaarheid met zich mee van alle openstaande facturen, zelfs de niet vervallen-facturen en zonder dat rekening wordt gehouden met voordien toegestane betalingsvoorwaarden. De niet-betaling van één factuur door de Cursist geeft Noordzee drones ook het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de uitvoering van lopende opleidingen van dezelfde Cursist te schorsen.

5.8         Toerekening van betaling – Alle betalingen worden steeds eerst verrekend met de vervallen interesten, vervolgens met de schadevergoedingen en invorderingskosten en pas daarna met de openstaande (saldi van de) factu(u)r(en), waarbij de oudst openstaande bedragen ook eerst worden verrekend en dit ongeacht eventuele opmerking(en) of vermelding(en) van de Koper ter gelegenheid van zijn betaling(en).

 

5.9         Aanvaarding van de factuur – De voorbehoudloze aanvaarding van een gedeelte van de factuur, brengt de aanvaarding met zich mee van de volledige factuur. Indien Noordzee Drones uitzonderlijk gedeeltelijke betalingen aanvaardt, geldt dit onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkenning. De op de facturen vermelde bedragen dienen integraal betaald te worden en de Cursist is er niet toe gerechtigd zonder voorafgaande toestemming van Noordzee Drones enig bedrag in mindering te brengen wegens een door hem ingestelde tegenvordering.

Indien de Cursist behoudens ingeval van een geldige reden van overmacht (zie artikel 12),nalaat om deel te nemen aan de opleiding waarvoor hij zich inschreef, geeft dit hem geen recht om de betaling van de factuurbedragen in te houden of uit te stellen.

 

Artikel 6 – Annulerings- en wijzigingsvoorwaarden

 

6.1         Inschrijving is definitief – Wanneer de Cursist zich inschrijft voor een opleidingsmodule of ander diensten van Noordzee Drones bestelt, komt er een juridisch bindende overeenkomst met betalingsverplichting tot stand met Noordzee Drones. Ook indien de Cursist bij het afronden van het inschrijvingsproces enkel een voorschot dient te betalen, blijft de Cursist ten aanzien van Noordzee Drones gehouden tot volledige betaling van de prijs van de gekozen opleidingsmodule. Tenzij in de gevallen hierna bepaald kan de Cursist zijn inschrijving niet annuleren of wijzigen en is hij gehouden tot volledige betaling van de prijs van de gekozen opleidingsmodule.

6.2         Annulering – Behoudens wat betreft online opleidingen die vooraf zijn opgenomen en/of online opleidingen waarbij de cursist meteen toegang krijgt tot cursusmateriaal, kan de Cursist beslissen om zijn inschrijving te annuleren tot zes weken voorafgaand aan de aanvangsdatum van de opleiding. Daarna kan de Cursist de opleiding niet langer annuleren en kan hij enkel nog een wijziging van data vragen volgens de hiernavolgende bepalingen.

 

6.3         Wijziging van data van groepssessies – De Cursist kan tot twee weken voorafgaand aan de aanvang van de gekozen opleidingsmodule per e-mail met leesbevestiging aan Noordzee Drones vragen om zijn inschrijving te wijzigen naar een sessie van de gekozen opleidingsmodule die op andere data plaatsvindt. Indien de andere sessie nog niet volzet is en er voldoende personen ingeschreven zijn voor de andere sessie, wijzigt Noordzee Drones de inschrijving van de Cursist. Bij herhaaldelijke wijzigingsverzoeken behoudt Noordzee Drones zich het recht voor om een administratieve kost ten bedrage van 75 EUR excl. BTW per wijziging aan te rekenen.

6.4         Wijziging van data voor praktijk lessen – De Cursist kan tot zeven werkdagen voorafgaand aan de aanvang van een praktijkles (individueel of in beperkte groep) per e-mail met leesbevestiging aan Noordzee Drones vragen om zijn inschrijving te wijzigen naar een andere datum. Indien er andere data beschikbaar zijn dan wijzigt Noordzee Drones de inschrijving van de Cursist. Bij herhaaldelijke wijzigingsverzoeken behoudt Noordzee Drones zich het recht voor om een administratieve kost ten bedrage van 75 EUR excl. BTW per wijziging aan te rekenen.

6.5         Vervanging – Indien de Cursist verhinderd is en de opleidingsmodule(s) van zijn keuze nog niet heeft aangevat, kan hij per e-mail en uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de aanvang van de opleiding vragen aan Noordzee Drones om zich te laten vervangen door een ander persoon van zijn onderneming, op voorwaarde dat de vervangende persoon de nodige eerdere modules heeft gevolgd  en de voorkennis heeft die vereist is voor het volgen van de opleidingsmodule in kwestie.

6.6         Ziekte of overmacht – Indien de Cursist verhinderd is om deel te nemen aan een opleidingsmodule(s) door ziekte of een ander geldig geval van Overmacht (zie artikel 12), dan bekijken Noordzee Drones en de Cursist samen wanneer de Cursist alsnog kan deelnemen aan de opleidingsmodule, zonder dat de Cursist enige schadevergoeding verschuldigd is. De Cursist dient de ziekte aan te tonen door het voorleggen van een geldig medisch getuigschrift van ziekte. Indien de Cursist door bewezen ziekte of Overmacht blijvend in de onmogelijkheid zou zijn om deel te nemen aan de opleidingsmodule van zijn keuze, betaalt Noordzee Drones de integrale inschrijvingsprijs terug aan de Cursist. Onder blijvende onmogelijkheid wordt verstaan de situatie waarbij een Cursist door overmacht of ziekte gedurende ten minste zes maanden in de onmogelijkheid is om de opleiding te volgen.

Artikel 7 – Verbintenissen van de Cursist

 

7.1         De Cursist verbindt zich ertoe om alle wettelijke en reglementaire voorschriften na te leven en verbindt zich er in het bijzonder toe om zowel tijdens het theoretisch als het praktijkgedeelte van de lessen niet onder invloed te zijn van alcohol, drugs of geneesmiddelen met bijwerkingen die onverenigbaar zijn met het in alle veiligheid volgen van de lessen.

7.2         De Cursist verbindt zich ertoe om zich tijdens de lessen alle redelijke instructies en praktische voorschriften van de instructeurs van Noordzee Drones op te volgen. Indien de Cursist onder invloed is of weigert om de instructies op te volgen is Noordzee Drones gerechtigd om de les vroegtijdig stop te zetten en/of de overeenkomst de Cursist te ontbinden.

 

7.3         Indien de Cursist door het niet opvolgen van redelijke instructies van de instructeurs van Noordzee Drones, door het overtreden van de wettelijke en reglementaire voorschriften of door ander onzorgvuldig gedrag een ongeval of schade veroorzaakt, zal de Cursist persoonlijk aansprakelijk zijn voor de veroorzaakte schade.

7.4         De Cursist verbindt zich ertoe om steeds tijdig aanwezig te zijn op het afgesproken aanvangsuur van de lessen. Indien de Cursist zonder verwittiging of geldige reden te laat komt, behoudt Noordzee Drones zich het recht voor om de toegang tot de lessen te ontzeggen. Behoudens ingeval van afwezigheid door een geldig geval van Overmacht (zie artikel 12) is Noordzee Drones niet gehouden om een vervangende opleiding aan te bieden.

7.5         Indien de Cursist zich inschrijft voor een opleiding die bestaat uit zowel een theoretisch gedeelte als een praktijkgedeelte, verbindt de Cursist zich ertoe om alle praktijklessen te volgen binnen een periode van maximaal 6 maanden na het afronden van het theoretisch gedeelte. Indien de Cursist niet alle praktijklessen volgt binnen de 6 maanden na het afronden van het theoretisch gedeelte, is Noordzee Drones niet langer gehouden om verdere praktijklessen aan te bieden aan de Cursist en is Noordzee Drones gerechtigd om de samenwerking als beëindigd te beschouwen.

7.6         De Cursist verbindt zich ertoe om tijdens de lessen geen commerciële activiteiten te ontplooien met of ten aanzien van andere cursisten.

7.7         De Cursist verbindt zich ertoe om het bij de inschrijving opgegeven e-mailadres geregeld te raadplegen voor updates in verband met de opleiding en te reageren op voorstellen voor praktische lessen.

7.8         Voor online live-streaming lessen die plaatsvinden via videoconference of webinar software, vraagt Noordzee Drones dat de Cursist zijn camera en audio inschakelt zodat de interactie tussen lesgever en Cursist wordt gegarandeerd. De Cursist gaat ermee akkoord dat hij niet kan deelnemen aan online live-streaming lessen indien hij zijn camera en audio niet inschakelt.

7.8         In het belang van de kwaliteitsbewaking van de opleidingen van Noordzee Drones gaat de Cursist ermee akkoord om na afloop van de lessen mee te werken aan eventuele tevredenheidsenquêtes.

7.8         Voor specifieke opleidingsonderdelen of specialisaties kunnen bijkomende richtlijnen en/of voorwaarden van toepassing zijn die Noordzee Drones van tijd tot tijd kan meedelen aan de Cursist. De Cursist verbindt zich ertoe om deze richtlijnen en/of voorwaarden nauwgezet op te volgen.

Artikel 8 – Verbintenissen van Noordzee Drones

 

8.1         Noordzee Drones biedt kwalitatieve lessen aan die overeen komen met de beschrijving van de betrokken opleidingsmodule op de Website. Noordzee Drones werkt met ervaren instructeurs en lesgevers.

8.2         Naargelang de beschrijving van de betrokken opleidingsmodule staat Noordzee Drones in voor het voorzien van het nodige cursusmateriaal en de syllabus, het voorzien van de leslokalen en catering tijdens de theorie lesdagen, het verstrekken van toegang tot het platform voor Cursisten, het ter beschikking stellen van oefentoestellen en een oefenterrein voor praktische lessen, het leveren van desgevallend inbegrepen materiaal zoals fluohesjes en luchtvaartkaarten. Noordzee Drones kan proefexamens organiseren waaraan de Cursist onder voorwaarden kan deelnemen.

8.4         Noordzee Drones streeft ernaar om de inhoud van de lessen zo volledig en actueel mogelijk en in overeenstemming met de geldende learning objectives te brengen voor die opleidingsonderdelen die ernaar streven om de Cursist voor te bereiden op een praktisch of theoretisch examen bij de bevoegde luchtvaartautoriteiten. Noordzee Drones streeft er ook naar om zo veel mogelijk rekening te houden met de laatste technologische en regelgevende evoluties. Noordzee Drones kan evenwel onmogelijk garanderen dat het cursusmateriaal te allen tijde volledig is en de laatste stand van zaken weerspiegelt. Noordzee Drones kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor onvolledigheden of vergissingen in de inhoud van de lessen of het cursusmateriaal en Noordzee Drones kan geen garantie bieden dat de Cursist zal slagen voor examens van de bevoegde luchtvaartautoriteiten. De Cursist erkent dat de materie van Drones een materie is die snel evolueert, zowel op technisch als regelgevend vlak. Na afronding van het opleidingsonderdeel kan Noordzee Drones mogelijk van tijd tot tijd nieuws of updates delen via verschillende kanalen, maar het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Cursist om de evoluties op te volgen en desgevallend tegen betaling bijkomende opleidingen te volgen wanneer er zich grote wijzigingen voordoen.

8.5         Noordzee Drones zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde de opleidingen waarvoor de Cursist is ingeschreven te laten plaatsvinden op de vooropgestelde data. In geval van onvoorziene of niet te vermijden omstandigheden (bv. ziekte, telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis, tekortkomingen vanwege leveranciers en instructeurs van Noordzee Drones) kan Noordzee Drones de Opleidingen annuleren, of de inhoud, datum/data, locatie of uitvoering (klassikaal/online) wijzigen. In deze gevallen kan de Cursist zijn Opleiding opteren voor een deelname aan een volgende sessie van deze geannuleerde of gewijzigde Opleiding.

Voor wat betreft praktische lessen die in de buitenlucht plaatsvinden, erkent de Cursist dat de praktische lessen enkel kunnen doorgaan wanneer de weersvoorspellingen en weersomstandigheden het toelaten. Indien de betrokken instructeur van mening is dat de weersomstandigheden niet toelaten dat er wordt gevlogen of dat de weersvoorspellingen niet gunstig zijn, dan kan Noordzee Drones eenzijdig en discretionair besluiten om de geplande praktische lessen te verplaatsen. Bij afgelasting ten gevolge van ongunstige weersvoorspellingen zal Noordzee Drones de cursist daags voor de geplande praktische les op de hoogte brengen per e-mail en/of per sms en dit ten laatste tussen 23u en 00u. Noordzee Drones zal in dit geval contact opnemen met de Cursist om een nieuwe les vast te leggen zonder dat Noordzee Drones enige vergoeding is verschuldigd aan de Cursist.

Artikel 9 – Bescherming van het Cursusmateriaal – intellectuele rechten – vertrouwelijkheid

 

Noordzee Drones investeert sterk in haar Cursusmateriaal (slides, syllabus, lesvoordrachten, instructievideo’s, etc.). De Cursist erkent dat het Cursusmateriaal en de inhoud van de Website beschermd worden door intellectuele rechten, waaronder het auteursrecht, van Noordzee Drones.

De Cursist gaat ermee akkoord dat de inhoud van de Website, het Cursusmateriaal en de inhoud van een opleiding niet, geheel of gedeeltelijk, gekopieerd, vertaald, aangepast of opgeslagen mag worden in enige vorm of op enige wijze, en dat de inhoud en het Cursusmateriaal van een opleiding evenmin geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven mag worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Noordzee Drones.

De Cursist zal het Cursusmateriaal en de inhoud van de opleiding vertrouwelijk behandelen en niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Noordzee Drones delen met derde partijen.

Artikel 10 – Verwerking van persoonsgegevens

De Cursist erkent dat Noordzee Drones bepaalde persoonsgegevens van de Cursist onder meer dient te verwerken teneinde de opleidingsdiensten te kunnen verstrekken en teneinde te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen. Noordzee Drones verwerkt de persoonsgegevens steeds in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving en haar privacy beleid, dat ter kennis wordt gebracht aan de Cursist tijdens het inschrijvingsproces op de Website. De Cursist is ertoe gehouden om het privacy beleid door te nemen. Indien de Cursist een rechtspersoon is, is de Cursist gehouden om het privacy beleid van Noordzee Drones ter kennis te brengen aan de natuurlijke persoon of personen die de opleiding zal/zullen volgen.

 

Artikel 11 – Eenzijdige ontbinding wegens wanprestatie

 

Noordzee Drones  heeft het recht om zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met de Cursist buitengerechtelijk te ontbinden ten nadele van de Cursist indien de Cursist op ernstige wijze tekortkomt aan zijn contractuele verplichtingen voorzien in deze Algemene Voorwaarden.

Als voldoende ernstige tekortkoming om tot de ontbinding over te gaan worden onder meer gezien: het niet opvolgen van de instructies van de instructeur tijdens praktische lessen,  het overtreden van de regelgeving op het vlak van het gebruik van drones, fraude met de KMO-portefeuille, inbreuken op artikel 7 en artikel 9 van de Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 12 – Overmacht

 

Onder Overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden begrepen elke volledig van de wil van de Cursist of Noordzee Drones onafhankelijke omstandigheid waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of definitief onmogelijk is of redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd.

Als Overmacht kan onder meer worden beschouwd: ziekte (op voorlegging van een geldig medisch attest), overlijden of ernstige ziekte van een naast familielid, natuurrampen en weersomstandigheden, pandemieën, sociale onrust (zoals staking of lock-out), brand, misdrijven (zoals diefstal en terrorisme),  inbeslagname, embargo, opstand, tekort aan vervoermiddelen.

Ingeval een partij getroffen wordt door een geval van Overmacht, verbindt zij zich ertoe om de andere partij zo snel mogelijk te informeren van het geval van Overmacht. Gedurende de periode dat de Overmachtssituatie zich voordoet is de getroffen partij gerechtigd om af te zien van de uitvoering van haar contractuele verplichtingen zonder dat zij hiertoe enige schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij.

Indien de Overmachtssituatie ertoe leidt dat de uitvoering van het geheel of van een gedeelte van de overeenkomst blijvend onmogelijk is geworden (waaronder wordt begrepen gedurende minimum drie kalendermaanden), hebben Partijen het recht om de overeenkomst te beëindigen voor het gedeelte dat niet langer kan worden uitgevoerd en dit zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is.

 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

 

Tenzij een toepasselijke wettelijke bepaling op dwingende wijze anders bepaalt, zal Noordzee Drones enkel aansprakelijk zijn voor zware fout of herhaaldelijke lichte fout. De aansprakelijkheid van Noordzee Drones zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de prijs van de opleidingsmodule waarvoor de Cursist die schade lijdt zich heeft ingeschreven.

 

Artikel 14 – Algemene Bepalingen

 

14.1      Deze Algemene Voorwaarden, de Bijlagen en de overeenkomsten die aan deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

14.2      Tenzij een dwingende wettelijke bepaling anders bepaalt, zullen alle geschillen tussen Partijen omtrent deze Algemene Voorwaarden, de Bijlagen en de overeenkomsten die aan deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen, uitsluitend behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent.

14.3      Indien enige bepaling (of deel daarvan) van deze Algemene Voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de Partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

14.4      Noordzee Drones houdt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De nieuwe versies zullen steeds worden meegedeeld via de Website. Eens ingeschreven, blijven de Algemene Voorwaarden zoals van toepassing op het moment van de inschrijving gelden voor die specifieke inschrijving.

ALGEMENE VOORWAARDEN NOORDZEE DRONES –CONSUMENTEN

Voorafgaand: deze Algemene Voorwaarden zijn alleen van toepassing voor cursisten die als consument handelen, wat betekent dat zij beroep doen op Noordzee Drones voor doeleinden die volledig buiten hun handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.  Indien u zich met professionele doeleinden inschrijft en/of met een BTW-nummer en/of beroep doet op de KMO-portefeuille dan zijn enkel de Algemene Voorwaarden voor Professionelen van toepassing.

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden zullen de hiernavolgende woorden de volgende betekenis hebben:

Noordzee Drones: BVBA Chic, met maatschappelijk zetel aan de Houtsaegerlaan (Kok 4) te 8670 Koksijde, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0635.513.712, RPR Gent, afdeling Veurne, optredend onder haar handelsnaam ‘Noordzee Drones’ en vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Elwin Van Herck.

Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden met inbegrip van alle bijlagen.

 

Cursist: de natuurlijke persoon die zich als consument – en dus voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen –  inschrijft voor een opleiding aangeboden door Noordzee Drones of anderszins beroep doet op de diensten van Noordzee Drones. .

Partijen: Noordzee Drones en de Cursist.

Website: de website toegankelijk via de domeinnaam www.noordzeedrones.be

Artikel 2 Toepassingsgebied

 

Dit zijn de Algemene Voorwaarden voor Consumenten van Chic BVBA, met maatschappelijk zetel aan de Houtsaegerlaan (Kok 4) te 8670 Koksijde, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0635.513.712, RPR Gent, afdeling Veurne, optredend onder haar handelsnaam ‘Noordzee Drones’ (Chic BVBA wordt hierna aangeduid als ‘Noordzee Drones’).

 

Deze Algemene Voorwaarden worden afgesloten tussen Noordzee Drones en de Cursist. Deze Algemene Voorwaarden zijn, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, van toepassing op opleidingen en diensten die Noordzee Drones aanbiedt en waarvoor de Cursist als consument inschrijft. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk met voorafgaand, uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Noordzee Drones.

Door het inschrijvingsproces op de Website te doorlopen en een bestelling te plaatsen voor een opleidingsmodule en/of door beroep te doen op de diensten van Noordzee Drones, geeft de Cursist aan dat hij deze Algemene Voorwaarden heeft geraadpleegd en dat hij deze uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk aanvaardt.

De Cursist verklaart dat hij meerderjarig en handelingsbekwaam is.

Deze Algemene Voorwaarden voor Consumenten zijn enkel van toepassing indien de Cursist zich als consument inschrijft, wat betekent dat hij inschrijft voor doeleinden die volledig vreemd zijn aan zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit. Indien de Cursist een BTW of ondernemingsnummer opgeeft bij de inschrijving en/of beroep doet op de KMO-Portefeuille en/of beroep doet op Noordzee Drones voor professionele doeleinden dan zijn enkel de Algemene Voorwaarden voor Professionelen van toepassing.

Indien de persoon die de cursus wenst te volgen minderjarig is, dienen de ouders of wettelijke voogd van de minderjarige de persoon in te schrijven en zullen de ouders of wettelijke voogd van de minderjarige als contractspartij gelden en instaan voor de goede naleving van de verplichtingen van de Cursist.

Voor wat betreft de verwerking van de persoonsgegevens is bijkomend het privacy beleid van Noordzee Drones van toepassing.

 

Artikel 3 Voorwerp van de dienstverlening

 

3.1         Algemeen

Noordzee Drones biedt diensten van onderwijs en opleiding op het vlak van drones in het algemeen, op het vlak van één of meerdere gespecialiseerde toepassingen van drones (zoals fotogrammetrie, film & technieken, etc.) of op het vlak van aan de sector gerelateerde onderwerpen al naargelang de specifieke opleidingsmodule waarvoor de Cursist zich inschrijft.

Deze onderwijsdiensten hebben naargelang het geval betrekking op theoretische opleiding of praktische opleiding of een combinatie van beiden. De nadere inhoud van elke opleidingsmodule (lesonderwerpen, doelstellingen, cursusmateriaal, etc.), onderdelen van de opleidingsmodule (aantal lesuren en vakken), al dan niet inbegrepen lesmateriaal en/of catering, wordt aangegeven op de betreffende opleidingspagina op de Website of in de informatie die Noordzee Drones op verzoek van de Cursist verstrekt. Naargelang het geval, kunnen opleidingsmodules bestaan uit een theoretisch gedeelte (groepslessen) en/of een praktijkgedeelte (in de regel in beperkte groep). Bepaalde opleidingsmodules kunnen, waar dit zo wordt geadverteerd, online en van op afstand worden gevolgd. Online opleidingen kunnen naargelang het geval rechtstreeks en live worden uitgezonden via videocall of webinar applicaties of kunnen bestaan uit vooraf opgenomen opleidingsvideo’s.

3.2         Data en tijdstippen van lessen

Theoretische lessen gaan door op de datum of data en tijdstippen zoals aangegeven op de webpagina met betrekking tot het opleidingsonderdeel en weergegeven in de bevestigingsmail. Noordzee Drones geeft de data steeds mee onder voorbehoud dat het minimaal vereiste aantal inschrijvingen voor de betrokken sessies wordt bereikt. Indien het minimaal vereiste aantal inschrijvingen voor een opleidingsmodule niet wordt bereikt, kan Noordzee Drones beslissen om de opleiding op een ander moment te laten doorgaan. Noordzee Drones brengt de Cursist hiervan op de hoogte en de Cursist zal vervolgens de keuze te hebben om de opleidingsmodule te volgen op een andere datum, dan wel om zijn inschrijving te annuleren.

Vooraf opgenomen lessen kunnen door de Cursist worden bekeken op gelijk welk moment van zodra de Cursist de volledige prijs van de betreffende opleidingsmodule heeft betaald.

 

3.3         Praktische lessen

Praktische lessen worden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in beperkte groep georganiseerd. De data en tijdstippen van de praktische lessen worden in afspraak met Noordzee Drones op individuele basis gecommuniceerd en vastgelegd.

Behoudens in geval van (herhaalde) situaties van Overmacht, dienen alle praktische lessen te worden ingepland en afgewerkt binnen een periode van zes maanden na het afronden van de theoretische lessen.

Praktische lessen in buitenlucht worden enkel gegeven in die vliegzones waar opleidingsvluchten toegelaten zijn.

Na afloop van elke praktijkles worden er evaluatiefiches opgesteld door de instructeur om tussentijds te evalueren. De Cursist gaat ermee akkoord om de evaluatiefiches te ondertekenen als bewijs van de gevolgde opleiding.

 

3.4         Online video-opleidingen op verzoek

Noordzee Drones biedt tevens vooraf opgenomen online opleidingen aan. Indien de Cursist dergelijke online opleiding wenst te volgen dient hij de volledige prijs van de opleiding te betalen voordat hij toegang krijgt tot de opnames en het eventuele andere cursusmateriaal. De inschrijving voor een vooraf opgenomen online opleiding kan niet worden geannuleerd of herroepen aangezien de Cursist meteen na de inschrijving toegang krijgt tot de opnames en het eventuele cursusmateriaal. De inschrijving voor een online opleiding is steeds strikt persoonlijk en individueel, ze kan niet worden overgedragen aan een ander persoon. De Cursist heeft niet het recht om de vooraf opgenomen online opleidingen te kopiëren of te delen met andere personen.

Artikel 4 – Inschrijving en totstandkoming van de overeenkomst

 

Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen, aanvaardt Noordzee Drones enkel inschrijvingen via de Website. De Cursist dient bij het inschrijvingsproces op de Website alle vereiste gegevens getrouw in te vullen en dient de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden alvorens hij zich kan inschrijven. De inschrijving impliceert het akkoord met deze Algemene Voorwaarden en eventuele bijkomende voorwaarden voor specifieke opleidingen zoals weergegeven tijdens het inschrijvingsproces.

De overeenkomst tussen de Cursist en Noordzee Drones komt tot stand wanneer de Cursist het inschrijvingsproces via de Website afrondt. Zodra de Cursist het inschrijvingsproces via de Website afrondt, komt derhalve een onherroepelijke betalingsverplichting tot stand, zelfs indien de Cursist ervoor kiest voor een uitgestelde betaalmethode zoals overschrijving. Na de totstandkoming van de overeenkomst kan de inschrijving enkel nog worden gewijzigd of geannuleerd volgens de voorwaarden van artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden.

Noordzee Drones bezorgt na afronding van het inschrijvingsproces aan de Cursist een bevestiging van de inschrijving, samen met een kopie van deze Algemene Voorwaarden en andere praktische informatie met betrekking tot de gekozen opleiding.

De Cursist gaat ermee akkoord dat Noordzee Drones het bewijs van de inschrijving kan leveren aan de hand van de uittreksels uit haar informaticasysteem.

Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen, is een inschrijving steeds strikt persoonlijk en op naam van de Cursist. De overdracht van de inschrijving aan een ander persoon is slechts mogelijk volgens de voorwaarden van artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 5 – Prijs, facturatie en betaling

 

5.1         Prijzen – De prijs van de opleidingsmodule is deze vermeld op de Website en bij het inschrijvingsproces. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden alle prijzen vermeld op de Website of anderszins meegedeeld door Noordzee Drones steeds weergegeven exclusief BTW.

5.2         Kortingen – Noordzee Drones kan tijdelijke kortingen en promoties aanbieden op de prijzen van opleidingsmodules. De voorwaarden om te kunnen genieten van eventuele kortingen worden vermeld op de Website. Noordzee Drones kan te allen tijde de voorwaarden en de bedragen van eventuele kortingsacties aanpassen.

5.3         Tijdstip van betaling- Bij het afronden van het inschrijvingsproces dient de Cursist een deel van de prijs van de gekozen opleidingsmodule zoals aangegeven tijdens het inschrijvingsproces (in principe stemt dit bedrag overeen met de toepasselijke BTW op de prijs van de gekozen opleidingsmodule), online te betalen.

Na afronding van het inschrijvingsproces bezorgt Noordzee Drones de Cursist een factuur met verzoek om het resterende deel van de prijs van de gekozen opleidingsmodule te betalen.  Het resterende deel van de prijs van de gekozen opleidingsmodule dient te worden betaald binnen de termijn aangegeven op de factuur en uiterlijk vijf werkdagen voor de aanvang van de opleiding op rekening van Noordzee Drones. Indien het resterende deel van de prijs niet op tijd is betaald, kan Noordzee Drones de Cursist de toegang tot de lessen ontzeggen.

 

Voor opleidingsmodules die geheel of gedeeltelijk bestaan uit online opleidingen met vooraf opgenomen inhoud of cursusmateriaal zal de Cursist pas toegang krijgen tot deze inhoud of cursusmateriaal na ontvangst door Noordzee Drones van de volledige betaling.

5.5         Interesten – Elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag, brengt vanaf de eerste ingebrekestelling een interest op gelijk aan de wettelijke interestvoet van toepassing op transacties met consumenten.

5.6         Forfaitaire schadevergoeding bij niet tijdige betaling – Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 5.5., zal in geval van niet-betaling op de vervaldag het openstaand factuurbedrag verhoogd worden met een bedrag ten belope van 15% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR ten titel van forfaitair bepaalde schadeloosstelling, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, en onverminderd het recht van Noordzee Drones om hogere schade te bewijzen. Deze bedongen schadevergoeding is geen vergoeding voor eventuele gerechtelijke invorderingskosten.

Indien de Cursist, behoudens ingeval van een geldige reden van overmacht (zie artikel 13), nalaat om deel te nemen aan de opleiding waarvoor hij zich inschreef, geeft dit hem geen recht om de betaling van de factuurbedragen in te houden of uit te stellen.

 

Artikel 6 – Annulerings- en wijzigingsvoorwaarden

 

6.1         Inschrijving is definitief – Wanneer de Cursist zich inschrijft voor een opleidingsmodule of ander diensten van Noordzee Drones bestelt, komt er een juridisch bindende overeenkomst met betalingsverplichting tot stand met Noordzee Drones. Ook indien de Cursist bij het afronden van het inschrijvingsproces enkel een voorschot dient te betalen, blijft de Cursist ten aanzien van Noordzee Drones gehouden tot volledige betaling van de prijs van de gekozen opleidingsmodule. Tenzij in de gevallen hierna bepaald kan de Cursist zijn inschrijving niet annuleren of wijzigen en is hij gehouden tot volledige betaling van de prijs van de gekozen opleidingsmodule.

6.2         Annulering – Behoudens wat betreft online opleidingen die vooraf zijn opgenomen en/of opleidingen waarbij de cursist meteen toegang krijgt tot digitaal cursusmateriaal, kan de Cursist beslissen om zijn inschrijving te annuleren tot zes weken voorafgaand aan de aanvangsdatum van de opleiding. Daarna kan de Cursist de opleiding niet langer annuleren en kan hij enkel nog een wijziging van data vragen volgens de hiernavolgende bepalingen.

 

6.3         Wijziging van data van groepssessies – De Cursist kan tot twee weken voorafgaand aan de aanvang van de gekozen opleidingsmodule per e-mail met leesbevestiging aan Noordzee Drones vragen om zijn inschrijving te wijzigen naar een sessie van de gekozen opleidingsmodule die op andere data plaatsvindt. Indien de andere sessie nog niet volzet is en er voldoende personen ingeschreven zijn voor de andere sessie, wijzigt Noordzee Drones de inschrijving van de Cursist. Bij herhaaldelijke wijzigingsverzoeken behoudt Noordzee Drones zich het recht voor om een administratieve kost ten bedrage van 75 EUR excl. BTW per wijziging aan te rekenen.

6.4         Wijziging van data voor praktijk lessen – De Cursist kan tot zeven werkdagen voorafgaand aan de aanvang van een praktijkles (individueel of in beperkte groep) per e-mail met leesbevestiging aan Noordzee Drones vragen om zijn inschrijving te wijzigen naar een andere datum. Indien er andere data beschikbaar zijn dan wijzigt Noordzee Drones de inschrijving van de Cursist. Bij herhaaldelijke wijzigingsverzoeken behoudt Noordzee Drones zich het recht voor om een administratieve kost ten bedrage van 75 EUR excl. BTW per wijziging aan te rekenen.

6.5         Vervanging – Indien de Cursist verhinderd is en de opleidingsmodule(s) van zijn keuze nog niet heeft aangevat, kan hij per e-mail en uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de aanvang van de opleiding vragen aan Noordzee Drones om zich te laten vervangen door een ander persoon op voorwaarde dat de vervangende persoon de nodige eerdere modules heeft gevolgd en de voorkennis heeft die vereist is voor het volgen van de opleidingsmodule in kwestie.

6.6         Ziekte of overmacht – Indien de Cursist verhinderd is om deel te nemen aan een opleidingsmodule(s) door ziekte of een ander geldig geval van Overmacht (zie artikel 13), dan bekijken Noordzee Drones en de Cursist samen wanneer de Cursist alsnog kan deelnemen aan de opleidingsmodule, zonder dat de Cursist enige schadevergoeding verschuldigd is. De Cursist dient de ziekte aan te tonen door het voorleggen van een geldig medisch getuigschrift van ziekte. Indien de Cursist door bewezen ziekte of Overmacht blijvend in de onmogelijkheid zou zijn om deel te nemen aan de opleidingsmodule van zijn keuze, betaalt Noordzee Drones de integrale inschrijvingsprijs terug aan de Cursist. Onder blijvende onmogelijkheid wordt verstaan de situatie waarbij een Cursist door overmacht of ziekte gedurende ten minste zes maanden in de onmogelijkheid is om de opleiding te volgen.

Artikel 7 – Geen wettelijk herroepingsrecht

 

Het wettelijk herroepingsrecht voor consumenten voorzien in artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht is niet van toepassing op de diensten aangeboden door Noordzee Drones. De Consument erkent en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat hij niet beschikt over een herroepingsrecht. Annuleringen en wijzigingen zijn enkel mogelijk volgens de bepalingen van artikel 6 hierboven.

 

  • De diensten die bestaan uit theorie- of praktijklessen aan consumenten worden in de eerste plaats gezien als diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding waarvoor een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien in de zin van artikel VI.53, 12° van het Wetboek van Economisch Recht. De consument heeft voor deze diensten geen herroepingsrecht.
  • Verder zal het contract met Noordzee Drones in vele gevallen geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd (bv. het online-lesmateriaal). De consument erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat hij zijn herroepingsrecht verliest van zodra de digitale inhoud ter beschikking wordt gesteld.
  • Bovendien is het hoe dan ook onmogelijk om een dienstenovereenkomst met Noordzee Drones te herroepen na volledige uitvoering van de dienst. Gelet op het inschrijvingsproces begint de uitvoering van de dienst steeds met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en gaat de consument voor zoveel als nodig akkoord dat hij in elk geval zijn herroepingsrecht verliest zodra Noordzee Drones de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

Artikel 8 – Verbintenissen van de Cursist

 

8.1         De Cursist verbindt zich ertoe om alle wettelijke en reglementaire voorschriften na te leven en verbindt zich er in het bijzonder toe om zowel tijdens het theoretisch als het praktijkgedeelte van de lessen niet onder invloed te zijn van alcohol, drugs of geneesmiddelen met bijwerkingen die onverenigbaar zijn met het in alle veiligheid volgen van de lessen.

8.2         De Cursist verbindt zich ertoe om zich tijdens de lessen alle redelijke instructies en praktische voorschriften van de instructeurs van Noordzee Drones op te volgen. Indien de Cursist onder invloed is of weigert om de instructies op te volgen is Noordzee Drones gerechtigd om de les vroegtijdig stop te zetten en/of de overeenkomst de Cursist te ontbinden.

 

8.3         Indien de Cursist door het niet opvolgen van redelijke instructies van de instructeurs van Noordzee Drones, door het overtreden van de wettelijke en reglementaire voorschriften of door ander onzorgvuldig gedrag een ongeval of schade veroorzaakt, zal de Cursist persoonlijk aansprakelijk zijn voor de veroorzaakte schade.

8.4         De Cursist verbindt zich ertoe om steeds tijdig aanwezig te zijn op het afgesproken aanvangsuur van de lessen. Indien de Cursist zonder verwittiging of geldige reden te laat komt, behoudt Noordzee Drones zich het recht voor om de toegang tot de lessen te ontzeggen. Behoudens ingeval van afwezigheid door een geldig geval van Overmacht (zie artikel 13) is Noordzee Drones niet gehouden om een vervangende opleiding aan te bieden.

8.5         Indien de Cursist zich inschrijft voor een opleiding die bestaat uit zowel een theoretisch gedeelte als een praktijkgedeelte, verbindt de Cursist zich ertoe om alle praktijklessen te volgen binnen een periode van maximaal 6 maanden na het afronden van het theoretisch gedeelte. Indien de Cursist niet alle praktijklessen volgt binnen de 6 maanden na het afronden van het theoretisch gedeelte, is Noordzee Drones niet langer gehouden om verdere praktijklessen aan te bieden aan de Cursist en is Noordzee Drones gerechtigd om de samenwerking als beëindigd te beschouwen.

8.6         De Cursist verbindt zich ertoe om tijdens de lessen geen commerciële activiteiten te ontplooien met of ten aanzien van andere cursisten.

8.7         De Cursist verbindt zich ertoe om het bij de inschrijving opgegeven e-mailadres geregeld te raadplegen voor updates in verband met de opleiding en te reageren op voorstellen voor praktische lessen.

8.8         Voor online live-streaming lessen die plaatsvinden via videoconference of webinar software, vraagt Noordzee Drones dat de Cursist zijn camera en audio inschakelt zodat de interactie tussen lesgever en Cursist wordt gegarandeerd. De Cursist gaat ermee akkoord dat hij niet kan deelnemen aan online live-streaming lessen indien hij zijn camera en audio niet inschakelt.

8.9         In het belang van de kwaliteitsbewaking van de opleidingen van Noordzee Drones gaat de Cursist ermee akkoord om na afloop van de lessen mee te werken aan eventuele tevredenheidsenquêtes.

8.10      Voor specifieke opleidingsonderdelen of specialisaties kunnen bijkomende richtlijnen en/of voorwaarden van toepassing zijn die Noordzee Drones van tijd tot tijd kan meedelen aan de Cursist. De Cursist verbindt zich ertoe om deze richtlijnen en/of voorwaarden nauwgezet op te volgen.

Artikel 9 – Verbintenissen van Noordzee Drones

 

9.1         Noordzee Drones biedt kwalitatieve lessen aan die overeen komen met de beschrijving van de betrokken opleidingsmodule op de Website. Noordzee Drones werkt met ervaren instructeurs en lesgevers.

9.2         Naargelang de beschrijving van de betrokken opleidingsmodule staat Noordzee Drones in voor het voorzien van het nodige cursusmateriaal en de syllabus, het voorzien van de leslokalen en catering tijdens de theorie lesdagen, het verstrekken van toegang tot het platform voor Cursisten, het ter beschikking stellen van oefentoestellen en een oefenterrein voor praktische lessen, het leveren van desgevallend inbegrepen materiaal zoals fluohesjes en luchtvaartkaarten. Noordzee Drones kan proefexamens organiseren waaraan de Cursist onder voorwaarden kan deelnemen.

9.3         Noordzee Drones streeft ernaar om de inhoud van de lessen zo volledig en actueel mogelijk en in overeenstemming met de geldende Learning Objectives te brengen voor die opleidingsonderdelen die ernaar streven om de Cursist voor te bereiden op een praktisch of theoretisch examen bij de bevoegde luchtvaartautoriteiten. Noordzee Drones streeft er ook naar om zo veel mogelijk rekening te houden met de laatste technologische en regelgevende evoluties. Noordzee Drones kan evenwel onmogelijk garanderen dat het cursusmateriaal te allen tijde volledig is en de laatste stand van zaken weerspiegelt. Noordzee Drones kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor onvolledigheden of vergissingen in de inhoud van de lessen of het cursusmateriaal en Noordzee Drones kan geen garantie bieden dat de Cursist zal slagen voor examens van de bevoegde luchtvaartautoriteiten. De Cursist erkent dat de materie van Drones een materie is die snel evolueert, zowel op technisch als regelgevend vlak. Na afronding van het opleidingsonderdeel kan Noordzee Drones mogelijk van tijd tot tijd nieuws of updates delen via verschillende kanalen, maar het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Cursist om de evoluties op te volgen en desgevallend tegen betaling bijkomende opleidingen te volgen wanneer er zich grote wijzigingen voordoen.

9.4         Noordzee Drones zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde de opleidingen waarvoor de Cursist is ingeschreven te laten plaatsvinden op de vooropgestelde data. In geval van onvoorziene of niet te vermijden omstandigheden (bv. ziekte, telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis, tekortkomingen vanwege leveranciers en instructeurs van Noordzee Drones) kan Noordzee Drones de Opleidingen annuleren, of de inhoud, datum/data, locatie of uitvoering (klassikaal/online) wijzigen. In deze gevallen kan de Cursist zijn Opleiding opteren voor een deelname aan een volgende sessie van deze geannuleerde of gewijzigde Opleiding.

Voor wat betreft praktische lessen die in de buitenlucht plaatsvinden, erkent de Cursist dat de praktische lessen enkel kunnen doorgaan wanneer de weersvoorspellingen en weersomstandigheden het toelaten. Indien de betrokken instructeur van mening is dat de weersomstandigheden niet toelaten dat er wordt gevlogen of dat de weersvoorspellingen niet gunstig zijn, dan kan Noordzee Drones eenzijdig en discretionair besluiten om de geplande praktische lessen te verplaatsen. Bij afgelasting ten gevolge van ongunstige weersvoorspellingen zal Noordzee Drones de cursist daags voor de geplande praktische les op de hoogte brengen per e-mail en/of per sms en dit ten laatste tussen 23u en 00u. Noordzee Drones zal in dit geval contact opnemen met de Cursist om een nieuwe les vast te leggen zonder dat de Cursist enige vergoeding van welke aard verschuldigd zal zijn.

Artikel 10 – Bescherming van het Cursusmateriaal – intellectuele rechten – vertrouwelijkheid

 

Noordzee Drones investeert sterk in haar Cursusmateriaal (slides, syllabus, lesvoordrachten, instructievideo’s, etc.). De Cursist erkent dat het Cursusmateriaal en de inhoud van de Website beschermd worden door intellectuele rechten, waaronder het auteursrecht, van Noordzee Drones.

De Cursist gaat ermee akkoord dat de inhoud van de Website, het Cursusmateriaal en de inhoud van een opleiding niet, geheel of gedeeltelijk, gekopieerd, vertaald, aangepast of opgeslagen mag worden in enige vorm of op enige wijze, en dat de inhoud en het Cursusmateriaal van een opleiding evenmin geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven mag worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Noordzee Drones.

De Cursist zal het Cursusmateriaal en de inhoud van de opleiding vertrouwelijk behandelen en niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Noordzee Drones delen met derde partijen.

Artikel 11 – Verwerking van persoonsgegevens

De Cursist erkent dat Noordzee Drones bepaalde persoonsgegevens van de Cursist onder meer dient te verwerken teneinde de opleidingsdiensten te kunnen verstrekken en teneinde te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen. Noordzee Drones verwerkt de persoonsgegevens steeds in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving en haar privacy beleid, dat ter kennis wordt gebracht aan de Cursist tijdens het inschrijvingsproces op de Website. De Cursist is ertoe gehouden om het privacy beleid door te nemen. Indien de Cursist een rechtspersoon is, is de Cursist gehouden om het privacy beleid van Noordzee Drones ter kennis te brengen aan de natuurlijke persoon of personen die de opleiding zal/zullen volgen.

Artikel 12 – Eenzijdige ontbinding wegens wanprestatie

 

Noordzee Drones  heeft het recht om zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met de Cursist buitengerechtelijk te ontbinden ten nadele van de Cursist indien de Cursist op ernstige wijze tekortkomt aan zijn contractuele verplichtingen voorzien in deze Algemene Voorwaarden.

Als voldoende ernstige tekortkoming om tot de ontbinding over te gaan worden onder meer gezien: het niet opvolgen van de instructies van de instructeur tijdens praktische lessen,  het overtreden van de regelgeving op het vlak van het gebruik van drones, fraude met de KMO-portefeuille, inbreuken op artikel 7 en artikel 9 van de Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 13 – Overmacht

 

Onder Overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden begrepen elke volledig van de wil van de Cursist of Noordzee Drones onafhankelijke omstandigheid waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of definitief onmogelijk is of redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd.

Als Overmacht kan onder meer worden beschouwd: ziekte (op voorlegging van een geldig medisch attest), overlijden of ernstige ziekte van een naast familielid, natuurrampen en weersomstandigheden, pandemieën, sociale onrust (zoals staking of lock-out), brand, misdrijven (zoals diefstal en terrorisme),  inbeslagname, embargo, opstand, tekort aan vervoermiddelen.

Ingeval een partij getroffen wordt door een geval van Overmacht, verbindt zij zich ertoe om de andere partij zo snel mogelijk te informeren van het geval van Overmacht. Gedurende de periode dat de Overmachtsituatie zich voordoet is de getroffen partij gerechtigd om af te zien van de uitvoering van haar contractuele verplichtingen zonder dat zij hiertoe enige schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij.

Indien de Overmachtssituatie ertoe leidt dat de uitvoering van het geheel of van een gedeelte van de overeenkomst blijvend onmogelijk is geworden (waaronder wordt begrepen gedurende minimum drie kalendermaanden), hebben Partijen het recht om de overeenkomst te beëindigen voor het gedeelte dat niet langer kan worden uitgevoerd en dit zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is.

 

 

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 

Tenzij een toepasselijke wettelijke bepaling op dwingende wijze anders bepaalt, zal Noordzee Drones enkel aansprakelijk zijn voor zware fout of herhaaldelijke lichte fout. De aansprakelijkheid van Noordzee Drones zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de prijs van de opleidingsmodule waarvoor de Cursist die schade lijdt zich heeft ingeschreven.

 

Artikel 15 – beleid voor klachtenbehandeling en alternatieve geschillenbeslechting

 

Eventuele klachten over de dienstverlening van Noordzee Drones kunnen worden gericht aan elwin@noordzeedrones.be. Geschillen met betrekking tot aankopen via de Website kunnen eveneens worden beslecht via buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting (ook gekend als Online Dispute Resolution of ODR), voor zover de toepassingsvoorwaarden vervuld zijn. U kan het ODR-platform bereiken via de webpagina http://ec.europa.eu/odr/.

 

Artikel 16 – Algemene Bepalingen

 

16.1      Deze Algemene Voorwaarden, de Bijlagen en de overeenkomsten die aan deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

16.2      Tenzij een dwingende wettelijke bepaling anders bepaalt, zullen alle geschillen tussen Partijen omtrent deze Algemene Voorwaarden, de Bijlagen en de overeenkomsten die aan deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen, uitsluitend behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent.

16.3      Indien enige bepaling (of deel daarvan) van deze Algemene Voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de Partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

16.4      Noordzee Drones houdt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De nieuwe versies zullen steeds worden meegedeeld via de Website. Eens ingeschreven, blijven de Algemene Voorwaarden zoals van toepassing op het moment van de inschrijving gelden voor die specifieke inschrijving.

Gratis ONLINE drone infoavond

06/08/2024 van 19u30 tot 20u30

Interesse? Nog geen cursist?

  • Wat doen met een drone
  • Waar vliegen
  • Risico’s
  • Soorten opleidingen
  • Vragen over EU wetgeving

Meer info